Driver du et enkeltpersonforetak og betaler toppskatt kan du dele bedriftens overskudd med ektefellen og dermed redusere skatten. Dette er en fullt lovlig løsning forutsatt at ektefellen har utført arbeid for foretaket.

Overfører du deler av virksomhetens overskudd til ektefellen oppnår du både redusert skatt og at din ektefelle får pensjonspoeng. Sistnevnte vil være spesielt verdifullt for ektefeller som for eksempel er hjemme med barna når de ikke hjelper til i virksomheten og ikke har annet lønnet arbeid.

Anses som felles bedrift
Skattemyndighetene har åpnet for denne muligheten fordi bedriften til en selvstendig næringsdrivende anses som ”felles bedrift” når man er gift, er registrert partner eller meldepliktig samboer, selv om den i sin helhet eies av den ene parten. Dette gjelder også dersom bedriften eies av begge i fellesskap.

Fordeling av overskuddet
Når man skal fordele overskuddet, må man vurdere begges arbeidsinnsats i bedriften, og det skal tas hensyn til både kvalitet og omfang av arbeidet.

Har begge ektefellenes innsats i bedriften vært nokså lik, kan det være riktig å fordele overskuddet likt. Har den andre ektefellen bare utført «uselvstendig eller underordnet arbeid», kan vedkommendes del av overskuddet ikke settes høyere enn hva det ville kostet å ansette en utenforstående til å utføre arbeidet. Dette betyr at dersom den andre ektefellen utfører arbeid på linje med en ansatt, er det naturlig at fordelingen av overskuddet er mest mulig likt lønnsnivået for en ansatt i tilsvarende stilling.

Flere fakta om løsningen:

  • Hvordan meldes dette til skattemyndighetene? I Næringsoppgave 1 for næringsdrivende, på side 4, i postene 0401 – 0403, skriver man inn hvor mye du og din ektefelle, meldepliktig samboer eller registrert partner skal ha av overskuddet for 2014.
  • Hva med samboere? Er man vanlige samboere kan man ikke fordele overskuddet. Ønsker man å betale lønn til en samboer (og andre), inntrer vanlige arbeidsgiverplikter.
  • Fordeling av underskudd? Man skulle kanskje tro at når man kan fordele overskuddet, er det også mulighet for å fordele et eventuelt underskudd. Det er ikke mulig, hele underskuddet skal føres på eier av bedriften.

Husk å levere selvangivelsen innen 31. mai.
P.S. Leverer du på papir, er fristen 30. april.

Lykke til!

Les også