Har du hørt om aksjesparekonto, men lurer på om det lønner seg for deg?

– I prinsippet bør alle kjøp av aksjer eller aksjefond skje innenfor en aksjesparekonto fremfor utenfor.

Det mener direktør for sparing og pensjon i DNB, Bengt Olav Lund.

I aksjesparekonto kan du reinvestere i andre aksjer og aksjefond innenfor samme aksjesparekonto uten at disse salgene utløser skatt.

– Dersom kunden har urealisert gevinst på sine investeringer i aksjer eller aksjefond bør disse investeringene løftes over i en aksjesparekonto før utgangen av 2017. For 2017 er det gitt en gunstig overgangsregel som innebærer at en overføring til aksjesparekonto ikke utløser skatt. Slik det ser ut i dag vil det etter 2017 bli utløst skatt på vanlig måte, forklarer Lund.

Flere fordeler

Bengt Olav Lund, spare- og pensjonsekspert i DNB.

Den andre fordelen er at kunden ikke må betale skatt før han/hun tar ut et beløp som er større enn det som kunden opprinnelig har investert fra aksjesparekontoen.  Disse to fordelene handler om utsettelse av skatt og er svært gunstig for kunder som vil ønske å fortsette å spare i aksjer, og som samtidig har behov for å kunne bytte over i andre aksjer eller aksjefond eller ta ut deler av sparemidlene uten at disse handlingene utløser skatt.

– Et annet viktig moment er at så lenge du ikke må skatte av realiserte aksjegevinster så kan du benytte hele salgsbeløpet til reinvestering. Ved sparing utenfor aksjesparekonto vil salgsbeløpet i praksis reduseres med skatt på realisert gevinst, sier Lund.

Eksempler på ulike overføringer til aksjesparekonto:

 • Kunde som har investert i aksjemarkedet og har urealisert gevinst
  Kunden har investert 40.000 kr og har en urealisert gevinst på 10.000 kr. Kunden velger å flytte investeringen over i sin aksjesparekonto. Dersom kunden deretter velger å reinvestere i et annet fond eller aksje kan kunden gjøre dette for hele salgsbeløpet (50.000 kr.). Dersom reinvesteringen gjøres utenfor aksjesparekonto måtte kunden ha skattet 29,76 % av gevinsten og reinvesteringen ville blitt tilsvarende mindre.
 • Kunde som har spart over lang tid og som ønsker å reinvestere
  Mange kunder har store urealiserte gevinster «låst fast» fordi de ikke ønsker å realisere verdiene og dermed måtte skatte av gevinsten. Ofte kan dette være i aksjer/aksjefond som tidligere har gått bra og generert verdier, men som har gått trått i den senere tid. Da ønsker man ofte å gjøre endringer i porteføljen.  Flytting til aksjesparekonto vil da muliggjøre en slik reinvestering – skattefritt. Du får med deg verdiene inn i aksjesparekontoen og kan reinvestere i et bredt spekter av aksjefond og børsnoterte aksjer innenfor EØS.
 • Kunde som har spart over lang tid og som ønsker å realisere sparebeløpet
  Mange ønsker å bruke deler av oppsparte midler til å finansiere f.eks hyttekjøp, båt eller ferie. Flytting til aksjesparekonto gjør det mulig for kunden å ta ut hele eller deler av opprinnelig investert beløp (sum kostpris) fra aksjesparekontoen – skattefritt.
  Kunde som har urealisert tap
 • Kunden har investert 40.000 og har et urealisert tap på 10.000.
  For kunder som har urealiserte tap så kan det lønne seg å realisere tapet før man flytter over pengene til aksjesparekonto. Hvis du realiserer tapet får du fradrag i årets ligning, men samtidig mister du retten til det opparbeidede skjermingsfradraget. Hvis det urealiserte tapet er lite, og skjermingsfradraget er relativt høyt (sett opp mot tapet) kan det likevel være fornuftig å overføre beholdningen inn i aksjesparekontoen. Dette må hver enkelt kunde vurdere for seg selv.

Oversikt over fondsuniverset i DNBs aksjesparekonto

DNB Aksjesparekonto inneholder 374 fond. DNB tar sikte på å tilby tilnærmet samtlige norske aksjefond.

178 fond (hvorav 35 er DNBs egne fond) er norskregistrerte fond. I tillegg tilbyr banken et relativt stort antall utenlandske aksjefond som etterspørres av norske fondssparere i dag. Her er antallet så langt 196 fond (hvorav 5 er DNBs egne fond).

Alle verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel er aktuelle innenfor aksjesparekonto.
DNB vil sørge for at kundene har en enkel og tydelig oversikt over hvor mye man kan ta ut fra aksjesparekontoen før det utløses skatt.

Det jobbes kontinuerlig med å legge opp flere gode fond i fondstilbudet til DNB.

Mer om aksjesparekonto i DNB

Les også