Torsdag foreslo regjeringen at bruken av oljepenger skal nedjusteres. Dette betyr det for norsk økonomi.

På en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag offentliggjorde regjeringen at de vil justere handlingsregelen. Forslaget innebærer å senke budsjettunderskuddet i et normalår fra fire prosent til tre prosent.

– Dette betyr at vi fremover ikke kan forvente samme innfasing av oljepenger i økonomien som før. Da må politikeren i større grad prioritere mellom de ulike utgiftspostene på budsjettet, og ikke minst avveie økt utgiftsbruk mot økte skatter, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.

Handlingsregelen kort fortalt

Handlingsregelen er en retningslinje for hvor mye oljepenger myndighetene skal bruke i statsbudsjettet. Regelen innebærer å bruke den forventede, reelle avkastningen av oljefondet (Statens pensjonsfond-utland).

– Når oljefondet stiger som følger av høye inntekter fra petroleumsvirksomhet, sier handlingsregelen at staten kan tillate seg å øke bruken av oljepenger. Siden det er forventet langsiktig avkastning som brukes som rettesnor, er ikke oljepengebruken utsatt for årlige svingninger i avkastningen, forteller Aamdal.

Spådde trangere tider.

Da handlingsregelen ble innført i 2001, forventet Finansdepartementet at Oljefondet ville levere enn langsiktig avkastning på fire prosent. Det anslaget bygget blant annet på erfaringene så langt i fondet og normal avkastningskrav i aksje- og obligasjonsmarkedet.

– Allerede i 2012 påpekte sentralbanksjefen av det var sannsynlig at avkastningen ville bli lavere, og foreslo en justering av handelsregelen til tre prosent, sier Aamdal.

Da er det kanskje ikke en tilfeldighet at regjeringen la frem forslaget om nedjustering kun noen timer før sentralbanksjef, Øystein Olsen, skulle på scenen for å holde sin årlige tale torsdag kveld.

 

Fremover vil regjeringen i større grad måtte prioritere mellom de ulike utgiftspostene i budsjettet, sier seniorøkonom i DNB Markets Kyrre Aamdal. 

Bedre bevaring av oljepengene

Bruken av oljepenger påvirkes av temperaturen på norsk økonomi i det inneværende året. Men den foreslåtte nedjusteringen vil ikke få betydning for politikken nå, siden regjeringen allerede er lagt opp til å holde pengebruken til tre prosent av fondet, opplyser Aamdal.

– De nærmeste årene innebærer den nye regelen en lavere vekst i bruken av oljepenger enn med den gamle regelen. Hvis avkastningen fra oljefondet over tid ikke blir så høy som 4-prosentregelen innebærer imidlertid dette at fondet etter hvert tapes, og oljepengebruken avta i tråd med nedgangen i kapitalen i fondet. Med 3-prosentregelen vil kapitalen i fondet i større grad bevares og bruken av oljepenger bli mer stabil, sier han.

Hvordan påvirkes norsk økonomi?

I fjor brukte vi alle de løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten og i tillegg brukte vi noe av avkastningen i fondet. Fondet kommer neppe til å stige mye i årene fremover.

– Fremover vil vi ikke kunne forvente samme innfasing av oljepenger som før, uavhengig av om regelen sier tre prosent eller fire prosent.  Da må politikerne i større grad prioritere mellom de ulike utgiftspostene på budsjettet, og ikke minst avveie utgiftsøkninger mot skatteøkninger, sier Aamdal.

– Det er også verdt å merke seg at verdien av oljefondet er målt i norske kroner. Nå er kronen svak, og dermed er er verdien av fondet høyt. Med sterkere krone, vil fondsverdien synke. Det kan tilsi at oljepengebruken i så fall må strammes inn, legger han til.

 

 

Les også