STRAMMER LITT INN: Finansminister Siv Jensen (Frp) møtte pressen utenfor huset sitt mandag morgen, få timer før regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020 i Stortinget. Foto: NTB scanpix

Regjeringen legger opp til et strammere  budsjett enn ventet til neste år. Budsjettet synes å være godt tilpasset den økonomiske situasjonen i Norge, mener DNB Markets.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å bruke 243,6 oljemilliarder, ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet.

Det innebærer at bruken av oljeinntekter reduseres med 0,2 prosentenheter fra 2019, målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Summen tilsvarer 2,6 prosent av den anslåtte verdien av oljefondet ved iKalendarnngangen til året.

– Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

Regjeringen peker også på at bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

– Bare det siste året er 50.000 flere personer kommet i jobb. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år, skriver Finansdepartementet.

I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år.

– Godt tilpasset

Regjeringens forslag til budsjett er noe strammere enn makroøkonomene i DNB Markets hadde ventet seg. DNB Markets meldte før helgen at de ventet at regjeringens forslag til budsjett ville vise «nøytral eller litt strammere finanspolitikk», og en oljepengebruk tilsvarende 2,7 prosent av oljefondet.

DNB Markets påpekte at aktivitetsveksten er litt høyere enn normalt og at økonomien som kjører litt over full kapasitetsutnyttelse.

– Budsjettet er noe strammere enn vi hadde ventet, men det synes å være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

NOE STRAMMERE: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets hadde ventet et nøytralt eller svakt ekspansivt budsjettforslag fra regjeringen. Foto: Stig Fiksdal

Budsjettforslaget er også noe strammere enn Norges Bank har sett for seg i sine anslag, påpeker Fjære.

– Finansdepartementet er mer optimistisk enn vi er i anslagene for veksten i norsk økonomi til neste år, og det gir også rom for en negativ budsjettimpuls til neste år, skriver Fjære i sin kommentar.

Noen økonomiske hovedstørrelser i Nasjonalbudsjettet 2020     
201820192020
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2.22.72.5
Sysselsetting, personer1.61.61
Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)3.83.53.4
Arbeidsledighetsrate, registrert(nivå)2.52.22.1
Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2020-kroner226.8246.2243.6
Budsjettimpuls 2-0.40.5-0.2
Uttak fra SPU 32.52.92.6
¹ Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.
2  Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.
3  Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

Les også