TETT PROGRAM:  På konferansen vil både utstedere og investorer diskutere markedet, med spesielt fokus på shipping og E&P (exploration & production), Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbanksvirksomhet (til venstre) og kredittstrateg Magnus Vie Sundal ser at bærekraft blir stadig viktigere blant investorene.

 

Foto: Kari Vartdal Riise

Høyrentemarkedet er preget av nye spillere og nye investeringsmuligheter, sier Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbanksvirksomhet.

Markedet for høyrenteobligasjoner er i godt driv. I fjor ble det satt rekord, det ble totalt utstedt høyrenteobligasjoner til en verdi av 117 milliarder kroner. DNB Markets venter at volumet vil komme opp mot samme nivå også i år.

– Risikokapitalen har vært til stede og risikoapetitten har vært høy, sier kredittstrateg Magnus Vie Sundal i DNB Markets.

Markedet byr også på nye, spennende investeringsmuligheter, forteller Peter Behncke, leder for DNBs investeringsbanksvirksomhet.

-De norske meglerhusene har vært sterke innen olje, offshore og shipping, og denne styrken holder seg. Samtidig har man nå fått inn nye typer næringer, og investorer. Markedet er ikke statisk, det er hele tiden i utvikling, sier Behncke.

Det nordiske høyrentemarkedet har vokst kraftig de siste 15 årene. Kilde: Stamdata, Bloomberg, DNB Markets

Attraktiv kapitalkilde

Obligasjonsmarkedet har økt sin markedsandel de siste årene, forteller Sundal.

– Det har vært er et trendskifte, der en del har gått fra tradisjonelle banklån til andre finansieringskilder. Mange bedrifter har opplevd at banklån har blitt både dyrere og vanskeligere å få, og derfor er obligasjonsmarkedet blitt en mer attraktiv kapitalkilde, sier Sundal.

Interessen har også økt hos investorene.

– Internasjonalt har høyrenteobligasjoner i lang tid vært en investeringklasse som har gitt god risikojustert avkastning, og mange nordiske investorer har fått øynene opp for markedet, sier Sundal.

I det norske markedet er det nå totalt 45 milliarder dollar i utestående obligasjoner, mens det globale markedet er på rundt 2050 milliarder dollar.

Bredere tilbud

Samtidig har også bredden i fondene økt.

– Et viktig utviklingstrekk i dette markedet er at diversifiseringen har økt. Tidligere var dette et oljetungt marked, nå ser vi større innslag fra andre sektorer, som eiendom, sier Peter Behncke, sjef for investeringsbankdivisjonen i DNB.

DNB Markets ser også at interessen har økt for grønne obligasjoner.

– Vi ser en tydelig tendens til at investorene ønsker å ta et utvidet samfunnsansvar gjennom sine investeringer, sier Behncke.

Han tror at flere vil ønske en mer miljøvennlig profil på sine investeringer i årene som kommer.

– Investorene etterspør en stadig større bredde i investeringsalternativene, og flere og flere ønsker seg grønne alternativer. Min tese er at tilbydere som ikke er miljøvennlige vil måtte tåle et påslag i årene som kommer, sier Behncke.

Litt mindre interesse

Interessen for høyrenteobligasjoner har avtatt noe de siste månedene.

– Akkurat nå ser vi også at interessen er litt dempet. Pengestrømmene inn i fondene har avtatt litt de siste månedene, og det ser vi særlig i  de svenske fondene. Vi tror at selskapene nok må betale litt mer for å tiltrekke seg investorene nå, og at det kommer til å være slik det neste året, sier Sundal.

Han peker på at makrobildet er preget av at statsrentene er på vei opp, sentralbankenes støttetiltak avvikles, samtidig som markedene er preget av uro for handelskrig.

-Vi tror markedet tar seg en tenkepause, men det er ikke snakk om en dramatisk endring, sier Benhcke.

Dyrere å låne

DNB Markets tror det skal bli gradvis dyrere å låne penger i markedet fremover.

– Etter hvert som det blir dyrere å betjene gjeld, ser vi for oss at dette vil spise en større del av selskapenes overskudd, noe som på sikt vil føre til lavere investeringer og økonomisk vekst. USA vil trolig lede an, og muligens oppleve en resesjon om et par år, sier Sundal.

I et slikt scenario tror DNB Markets at kredittpåslagene i high yield vil stige en del.

-I snitt ligger amerikanske høyrente-kredittpåslag i snitt på litt under 350 basispunkter, mens nordiske påslag ligger noe høyere. I et resesjonsscenario ser vi at disse vil kunne stige til nærmere 800 basispunkter.

Bærekraft og

Både Sundal og Behncke vil torsdag forteller mer om de viktigste trendene i høyrentemarkedet, når DNB inviterer til årlige konferanse om høyrentemarkedet (DNB Nordic High Yield Bond Conference).

Dette er fjerde gangen konferansen holdes, og i år er hovedtalerne Ole Christian Bech-Moen , investeringsdirektør for allokering i NBIM (Oljefondet) og Maria Mähl, Nordensjef i det New York-baserte rådgivningsselskapet Arabesque Asset Management.

Bech-Moen skal dele tanker om teoretiske og praktiske aspekter ved NBIM’s kapitalallokering. Ole Christian har bakgrunn som makroøkonom, og han vil mer spesifikt adressere kapitalallokering i lys av det globale makrobildet, slik NBIM ser det.

Mähl er ekspert på ansvarlige investeringer, og skal snakke om hvordan Arabesque jobber med bærekraft. Arabesque har også utviklet stordata-produktet S-ray, som analyserer bærekraften til selskapers preferanser basert på brukerens preferanser, og Mähl vil også forklare hvordan man kan integrere ansvarlighet (ESG-faktorer, Environmental, Social and Governance) i investeringer ved hjelp av en slik analyse.

Her kan du sjekke ut hele programmet.

Les også