Featured Video Play Icon

ANALYSE: Porteføljeforvalter Shakeb Syed i DNB Asset Management forteller om Markedssynet for desember. Foto: DNB

Kommentar / analyse: Vi benyttet kursfallet i oktober til å kjøpe aksjer slik at de ble overvektet i porteføljene. Forutsetningene for denne overvekten er ikke endret.  Vi legger vekt på at vekst og inntjeningen fortsatt er tilfredsstillende, støttende finanspolitikk i flere land og fortsatt lave renter. Imidlertid må vi regne med større svingninger enn vi har vært vant med de siste årene. Det er naturlig så langt ut i en oppgangs-periode. I aksjeporteføljen tar vi europeiske aksjer fra over- til nøytralvekt.

Allokering mellom aksjer og renter

Forrige måned tok vi aksjer opp til overvekt i porteføljene. Vi ville utnytte fallet i aksjemarkedet til å kjøpe aksjer. Verdivurderingen av aksjer var blitt gunstigere. Siden vi gikk overvekt er markedene noe høyere med unntak av Oslo Børs. Forutsetningene for å ligge overvekt er ikke endret. Når det gjelder geopolitikk, ser forholdene bedre ut i dag. USA har lettet på sanksjonene mot Iran.

Kommende helg er det også et G-20 møte, der ledere fra verdens største økonomier samles. Handelskonflikten mellom USA og Kina blir høyst trolig et tema i forbindelse med møtet. Ettersom USA altså har lempet noe på sanksjonene mot Iran, kan det se ut som at USA er mer villige til ikke å la handelskonflikten utvikle seg videre, men signalene er blandet.

Kombinasjonen av brukbar global vekst og rimeligere aksjeprising etter korreksjonene i høst, taler for å opprettholde overvekten av aksjer kontra renter

Blir fallet betydelig større?

Global vekst ser ut til å avmate noe. Dette er mest synlig i ledende indikatorer, som fungerer som en indikasjon på fremtidige vekstimpulser. At global vekst sannsynligvis vil avmate omtrent en tidel fra 2018 til 2019 er imidlertid bredt forventet. Det store spørsmålet er om fallet blir betydelig større enn det eller ikke. En viktig del av svaret på dette blir å vurdere kinesisk vekst.

Vi er nokså optimistiske til kinesisk vekst i 2019, ettersom myndighetene er i gang med store stimulanstiltak, delvis som en kompensasjon for de vekstavmatende effektene av amerikansk handelspolitikk. Kombinasjonen av brukbar global vekst og rimeligere aksjeprising etter korreksjonene i høst, taler for å opprettholde overvekten av aksjer kontra renter.

Overvekten vi har i aksjemarkedet er finansiert ved å undervekte globale investment grade obligasjoner. Slike obligasjoner gir nå en effektiv rente 3,4 %. Det er om lag 0,3 prosentpoeng høyere enn i sommer. Renteoppgangen er ikke nok til å gjøre slike obligasjoner mer attraktive i forhold til aksjer.

Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

 

Etterspørselen etter olje er mer stabil. De siste årene har den steget med ca. 1,5 prosent pr år.

Renter

Vi gjør ingen endringer i renteporteføljen ved inngangen til desember. Vi har lenge vært posisjonert for en stigning i globale renter. Det gjør vi ved å eie obligasjoner med kort fremfor lang løpetid.

Aksjer

Vi tar europeiske aksjer i fra over- til nøytralvekt. Europa er den regionen som har svakest utvikling i makroøkonomien. Det samme bildet finner vi når vi ser på selskapenes inntjening. Samtidig ønsker vi å gjøre den sykliske eksponeringen i porteføljen bredere. Det gjør vi ved å plassere midler i material- og industrisektoren.

I begynnelsen av oktober var oljeprisen 85 dollar pr fat. Nå er den på 60. Det er en nedgang på nesten 30 %, og vi må tilbake til oktober 2017 for å finne tilsvarende nivå.

Betydelig kursfall

Sett i lys av det betydelige fallet, har vi på nytt vurdert vår overvekt i norske aksjer og energisektoren.  I denne sammenheng er det viktig å finne ut om prisfallet skyldes utfordringer på tilbuds- eller etterspørselssiden. Utfordringer knyttet til etterspørselen er mer alvorlig da det kan indikere svakere økonomisk vekst. Slik vi ser det, er det først og fremst tilbudet av olje som har endret seg.

For en måned siden var det forventet at iransk eksport av olje skulle falle med 1,2 millioner pr dag. Imidlertid har Trump-administrasjonen gjort unntak i fra sanksjonene mot Iran, slik at åtte land likevel får importere olje i fra Iran.

Bortfallet av olje blir ikke like stort som man forventet.  Det var denne endringen i fra amerikanske myndigheter, som satte fart i oljeprisfallet.

Verdsettelsen i teknologi har blitt rimeligere etter den siste tids prisfall

Etterspørselen etter olje er mer stabil. De siste årene har den steget med ca. 1,5 prosent pr år. Vi har ikke noen signal som tilsier at denne veksten ikke fortsetter. Når vi samtidig ser på ledig kapasitet i verdens oljeproduksjon, finner vi at den er på ca 1,5 millioner fat pr dag. Med ledig kapasitet menes produksjon av olje som raskt kan tilføres markedet. 1,5 millioner fat i ledig kapasitet er mindre enn gjennomsnittet for de siste 10 årene.

Med andre ord er oljemarkedet sårbart for utfordringer knyttet til produksjon. All den tid ledig kapasitet er liten og etterspørselen etter olje er stabil, synes vi det siste oljeprisfallet er for stort. Vi opprettholder derfor vår overvekt i energisektoren og norske aksjer. Svak kronekurs gjør også norske aksjer mer attraktive.

Verdsettelsen i teknologi har blitt rimeligere

Utenom nedvektingen av europeiske aksjer gjør vi ingen endringer i aksjeporteføljen. I tillegg til å beholde energisektoren og norske aksjer overvekter vi aksjer i fremvoksende økonomier. Vi gjør heller ingen endringer med overvekten i finans og teknologi. Førstnevnte overvekt begrunnes dels av vår tro om at rentene skal opp på sikt og dels av at sektorens verdsettelse er rimelig. Verdsettelsen i teknologi har blitt rimeligere etter den siste tids prisfall. Dette, kombinert med at vi vurderer teknologisektoren til å strukturell medvind gjør at vi altså opprettholder vår overvekt.

Markedssynet fra DNB Asset Management oppdateres hver måned. 

Les også